praesumo

praesumo
praesumo, 3, take first, 1 C. 11:21.*

English-Latin new dictionary. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • Vesting Prayers — are prayers which are said while a cleric puts on vestments as part of a liturgy of the Catholic (Universal) Church, whether Eastern or Western. They feature as part of the liturgy in question itself, and take place either before or after a… …   Wikipedia

 • Historical roots of Catholic Eucharistic theology — The historical roots of Roman Catholic Eucharistic theology are the basis upon which a number of ecclesial communities, or churches, express their faith in the bread of life as given by Jesus, and are to be found in the Church Fathers, Scripture …   Wikipedia

 • Coelestin II. (Papst) — Coelestin II., mit bürgerlichem Namen Guido di Castello, dt. Guido von Cittá di Castello († 8. März 1144) war Papst vom 26. September 1143 bis zum 8. März 1144. Seine Amtszeit dauerte nur fünf Monate und 13 Tage, begraben wurde er im Lateran.… …   Deutsch Wikipedia

 • Guido de Castello — Coelestin II., mit bürgerlichem Namen Guido di Castello, dt. Guido von Cittá di Castello († 8. März 1144) war Papst vom 26. September 1143 bis zum 8. März 1144. Seine Amtszeit dauerte nur fünf Monate und 13 Tage, begraben wurde er im Lateran.… …   Deutsch Wikipedia

 • Guido von Citta di Castello — Coelestin II., mit bürgerlichem Namen Guido di Castello, dt. Guido von Cittá di Castello († 8. März 1144) war Papst vom 26. September 1143 bis zum 8. März 1144. Seine Amtszeit dauerte nur fünf Monate und 13 Tage, begraben wurde er im Lateran.… …   Deutsch Wikipedia

 • Guido von Città di Castello — Coelestin II., mit bürgerlichem Namen Guido di Castello, dt. Guido von Cittá di Castello († 8. März 1144) war Papst vom 26. September 1143 bis zum 8. März 1144. Seine Amtszeit dauerte nur fünf Monate und 13 Tage, begraben wurde er im Lateran.… …   Deutsch Wikipedia

 • Kommuniongebet — Als Kommuniongebete werden die der Kommunion unmittelbar vorausgehenden als auch die der Kommunion unmittelbar folgenden Gebete bezeichnet, die in den eucharistischen Liturgien des alexandrinischen (koptischen), antiochenischen (syrisch… …   Deutsch Wikipedia

 • ԺՏԵՄ — (եցի.) NBH 1 0840 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 12c ն. (լծ. յն. զիդէ՛օ). αἱτέω, ζητέω peto, posco, postulo κατατυφράω luxurior եւն. Ուժգին թախանձանօք խընդրել՝ որպէս ժիտ. հայցել պաղատելով. աղերսել խաղապատելով. ... *Ժեա ʼի տեառնէ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԺՏԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0840 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 12c ձ. ԺՏԻՄ որ եւ ԺՏԵԼ. չ. τολμάω, κατατολμάω, αὑθαδιάζομαι, βιάζομαι audeo, arrogo, praesumo, vim facio. Ժիտ գտանել լրբութեամբ. իշխել. համարձակիլ. յանդգնել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԻՇԽԵՄ — (եցի.) NBH 1 0866 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 13c չ. եւ ն. ἅρχω impero, principatum ero ἑξουσιάζω potestatem habeo. Իշխան լինել, եւ ունել եւ վարել զիշխանութիւն. տիրել՝ իրօք կամ նմանութեամբ. ... *Իշխեցէ՛ք ձկանց ծովու, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽԻԶԱԽԵՄ — (եցի.) NBH 1 0943 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c, 14c չ. θαρρέω audeo, praesumo, aggredior γαυροῦμαι exsulto. Վստահիլ. համարձակիլ. իշխել. քաջալերիլ. յանդգնիլ. ձեռներեց լինել. ... *Մի՛ օքանչանայք ընդ այսքան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”